آلاچیق وارونه

آلاچیق وارونه یا Inverse Gazebo کلیه کاربردهای آلاچیق چتری را دارد با این تفاوت که با تخلیه آب باران در مرکز سازه، نقش پررنگ‌تری در ایزوله کردن محیط خود ایفا خواهد کرد.
فرم‌های چندتایی این آلاچیق‌ها سطح وسیعی را پوشش می‌دهد که انتخابی مناسب برای پایانه‌های مسافربری خواهد بود.