زین اسبی

این فرم در عین سادگی بیشترین بازدهی را در بین سازه‌های کششی ایجاد می‌کند.
بیشترین سطح سایه‌اندازی با کمترین مصالح مصرفی از خصوصیات این فرم است.
تاثیر شگفت‌انگیزی در چشم انداز محیط اطراف خود دارد.
سقف آمفی‌تاتر، محل‌های تجمع عموم از موارد کاربرد آن است.